Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ISLI isännöintiyritykset ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä ISLI.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.

2. Tarkoitus

ISLI toimii kehittyvän isännöintialan yritysten yhdyssiteenä ja edistää toimialan kehittymistä edelleen. ISLI edistää rakennetun ympäristön toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia innovaatiotoiminnassa, tietoisuutta uusista liiketoimintamalleista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea isännöintialan digitalisaatiota, tehdä alan merkityksestä näkyvää, innostaa kehittämiseen ja poistaa esteitä. Elinvoimainen isännöintiala luo hyvät edellytykset suomalaiselle taloyhtiöomistamiselle ja -asumiselle.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ISLI

1. Ylläpitää verkostoa ja rekisteriä taloyhtiöasumisen ja omistamisen toimijoista ja edistää jäsenyritysten toimintaedellytysten paranemista

2. Toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoo niiden yleisiä etuja

3. Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden aktiviteettien avulla toimintatapoja ja työkaluja sekä edistää alan osaamista

4. Edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin tavoitteiden täyttymistä taloyhtiöomistamisen ja -asumisen digitalisaatiossa ja muiden tavoitteiden täyttymisessä sekä edistää uusia digitaalisia innovaatioita ja varmistaa osaltaan niiden kattavaa käyttöä Suomessa

5. Luo liiketoimintamalleja toimintansa tarkoituksen toteuttamiseen

6. Edustaa Suomen isännöintialaa kansainvälisissä verkostoissa

7. Viestii tiedotteiden, verkkoviestinnän, lehden, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä ja innovaatioista sekä isännöintialan merkityksestä

8. Järjestämällä muuta vastaavaa isännöintialan tarkoitusta edistävää toimintaa

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista ansiota jäsenilleen. ISLI voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Toimintansa tukemiseksi ISLI voi hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

Lisäksi ISLI voi vastaanottaa avustuksia, tukia, lahjoituksia ja testamentteja.

4. Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä isännöintialalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö eli isännöintiyritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaan mukaan asiantuntijoita ja erityistahoja ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

5. Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota ISLI:stä ilmoittamalla siitä kirjallisesti ISLI:n hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy tällöin sen kalenterivuoden lopussa, jonka kuluessa eroilmoitus on saatu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai joka on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä tai lain tai sääntöjen mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai joka toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa ISLI:ä. Hallitus voi erottaa jäsenen, kun jäsen luopuu jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai asetetaan konkurssiin. Kun hallitus erottaa jäsenen, erottamista koskeva päätös tulee voimaan heti.

Eronneen tai erotetun jäsenen ISLI:lle suorittamia maksuja ei palauteta, eikä tällainen jäsen ole oikeutettu saamaan mitään osaa yhdistyksen varoista.

6. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä yhteistyöjäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut porrastetaan jäsenyhteisön koon mukaan kahdeksaan jäsenmaksuluokkaan (1-8). Konsernit sekä franchising ja muut vastaavat ketjut kuuluvat kokonaisuutena johonkin yhteenlasketun liikevaihdon mukaiseen jäsenmaksuluokkaan ja maksavat kokonaisuutena luokan mukaista jäsenmaksua.

Luokat ja jäsenmaksukertoimet ovat: 1 kerroin on 1, 2 kerroin on 1,571, 3 kerroin on 2,286, 4 kerroin on 2,857, 5 kerroin on 4,071, 6 kerroin on 5,714, 7 kerroin on 7,143 ja 8 kerroin on 8,571.

7. Yhdistyksen toimielimet

ISLI:n päätösvaltaa käyttävät jäsenet vuosikokouksessa. ISLI:n toimielin on hallitus.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen muita toimielimiä käsittelemään ja valmistelemaan asioita. Hallitus hyväksyy muiden toimielinten toimintaperiaatteet.

ISLI:llä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8. Varsinainen vuosikokous

Varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain touko-lokakuun aikana. Vuosikokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeudet

3. Esitellään hallituksen kertomus toiminnasta edellisenä kalenterivuonna

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä niistä toimenpiteistä, jotka toimintakertomus tai tilintarkastuskertomus saattaa aiheuttaa

6. Esitellään talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle tilikaudelle

7. Päätetään liittymismaksun suuruus jäsenmaksuluokkakohtaisesti

Päätetään jäsenmaksun suuruus tulevalle tilikaudelle luokassa yksi(1)

8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista

10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi

12. Valitaan hallituksen muut jäsenet joka toinen vuosi

13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin nimetään vastuunalainen tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto

14. Päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista

Varsinaisen vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisena ISLI:n hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista vuosikokousta.

9. Ylimääräinen vuosikokous

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 ISLI:n äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan.

10. Kokouskutsu

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen.

11. Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa varsinaisten jäsenten äänimäärä määräytyy jäsenmaksuluokan mukaisesti. Luokassa 1 on yksi ääni, luokassa 2 kaksi ääntä, luokassa 3 kolme ääntä, luokassa 4 neljä ääntä, luokassa 5 kuusi ääntä, luokassa 6 kahdeksan ääntä, luokassa 7 kymmenen ääntä ja luokassa 8 kaksitoista ääntä. Mahdollisilla yhteistyöjäsenillä ja hallituksen kutsumilla asiantuntijoilla ja erityistahoilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä hallituksen niin päättäessä. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12. Hallitus

ISLI:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy valinnasta toisen vuosikokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä kokouksessa.

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm:

1. Johtaa ISLI:n toimintaa sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti

2. Kutsua koolle vuosikokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

3. Ottaa ja erottaa ISLI:n toimitusjohtaja

4. Vastata ISLI:n taloudesta ja omaisuudesta

5. Päättää toimielinten perustamisesta, päättää niiden ohjesäännöt ja tehtävät sekä jäsenten määrät ja nimittää jäsenet

6. Hyväksyä ja erottaa ISLI:n jäsenet

7. Nimetä ISLI:n edustajat esim. erilaisiin yhteistyö- ja valmisteluelimiin

14. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1. Hoitaa ISLI:n hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti

2. Vastata yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta

3. Valmistella hallituksen ja muiden toimielinten kokoukset, esitellä niissä käsiteltävät asiat ja huolehtia niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta

4. Huolehtia hallituksen apuna ISLI:n varojen hoidosta ja kirjanpidosta

5. Huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, toimialojen, jäsenten ja verkoston toimijoiden välillä

6. Johtaa ISLI:n toimintaa

7. Hoitaa muut asiat, jotka hallitus hänelle antaa

15. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

ISLI:n nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi yhdessä.

16. Tilikausi ja tilintarkastus

ISLI:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020. ISLI:n tilikausi on sen jälkeen kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus ISLI:n toiminnasta on esitettävä tilintarkastajalle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

17. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja ISLI:n purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai ISLI:n purkamisesta.

ISLI:n purkautuessa käytetään ISLI:n varat ISLI:n tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. ISLI:n tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

18. Sisäiset ohjesäännöt

Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyslain, muiden lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää vuosikokous.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin 14.8.2019.